جلوه های سخن

خجالت دادن بدترین راه تعلیم است.

یک مردقوی ازخودش دفاع می کندویک مرد قویتر ازدیگران.

موفقیت یک درصد نبوغ است و99درصد بقیه عرق ریختن است.

فاصله تابش خودرابادیگران تنظیم کن خداوندخورشید رادرجایی نهاد که گرم کند ولی نسوزاند

بزرگترین اقیانوس آرام است .پس ارام باش تابزرگترین باشی

/ 0 نظر / 19 بازدید