سومین وهفتمین روز در گذشت

درمراسم تشییع وتدفین یکی از خویشانم که خدا او را بیامرزد با برادر زاده ام که درکلاس دوم

ابتدایی درس می خواند .شرکت کردیم.فردای آن روز برای آن مرحوم درمسجد جلسه

ختمی برگزار کردند .مجریان ختم دائم می گفتند .این مراسم به مناسبت سومین وهفتمین

روز در گذشت مرحوم مغفور جنت جایگاه آقای---------------- می باشد.که برادر زاده ام آمد.

سلام کرد و کنارم نشست .

گفت:عمو

گفتم:جان عمو

گفت:یک سوال بپرسم.

گفتم: بپرس عزیزم

گفت:چرا اینا میگن سومین وهفتمین روز درگذشت ما دیروز رفتیم خاکش کردیم.اینا چرا

دروغ میگن .باانگشتان کوچولوش گفت:نگاه کن یک روز دیروز .یک روز هم امروز میشه

دو روز تازه سه روز هم نشده .پنج  روز دیگه میشه هفت روز .

بعد گفت :خانم معلم به ما گفته دروغگو دشمن خداست . چرا اینا دارند دروغ میگن.

امیدوارم همیشه در مراسم شادی شرکت کنید .واگر زمانی شخصی به آن دنیا سفر

کرد به جای سومین وهفتمین روز بگوییم .این مراسم به مناسبت بزرگداشت مرحوم

مغفور آقا/خانم------------------------می باشد. برگزار شده است.

                                                                                            فتاح نیک نام

 

/ 0 نظر / 18 بازدید